Zmluvné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky.

 

     Tieto podmienky platia pre dodanie tovaru, objednaného v internetovom obchode DanaArt- shop.Sú záväzné objednaním tovaru zákazníkom a následným potvrdením prijatia objednávky  predávajúcim. Takáto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom  č.108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku. 

     Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim  / e-shop/ a kupujúcim / zákazník/.

 

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

                                       Daniela Burgerová - DanaArt-shop

                                       Odbojárov 2 

                                        953 01Zlaté Moravce 

IČO: 33397872

DIČ :1020412184  

č.Živn. reg. 407-903

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy:

     Objednávka odoslaná objednávateľom / ďalej len kupujúci/ prevádzkovateľovi internetového obchodu  / predávajúci/  je  záväzná pre obidve zmluvné strany. 

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s  týmito Obchodnými podmienkami.Objednávka je platná úplným a pravdivým vyplnením všetkých údajov, požadovaných pri jej realizácii.

Odoslaním objednávky kupujúcim vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim riadna  kúpna zmluva.    

 

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky 

- tovar, ktorý je v súlade  s nariadeniami, normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky

- objednaný tovar odošle kupujúcemu riadne zabalený, aby bol čo najlepšie zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:  poškodenie zásielky a oneskorené dodanie tovaru zavinené  poštou a oneskorené dodanie zásielky zavinené uvedením neúplnej alebo nesprávnej adresy objednávateľom.

 

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje:

- doručený tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto oznámiť predávajúcemu

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v súlade s platobnými podmienkami platnými v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, vyhradzuje si predávajúci právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody

- v prípade, ak kupujúci zistí na zásielke  výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, doporučuje predávajúci zásielku neprevziať a reklamovať priamo na pošte

 

Dodacia lehota:

- objednávka bude vybavená maximálne do 3  pracovných dní od prijatia objednávky a jej následnom potvrdení. Pri tovare na objednávku bude dodacia lehota stanovená dohodou podľa druhu objednaného tovaru a vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Cena tovaru, platobné podmienky a cena za doručenie tovaru:

- ceny, uvádzané predávajúcim sú platné v čase objednania tovaru a sú uvedené v mene EURO vrátane DPH. K celkovej cene tovaru sú pripočítané náklady za doručenie tovaru, hradené kupujúcim. Náklady na doručenie sú určené aktuálnymi tarifami Slovenskej pošty, a.s.

- predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho  platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke.  Na objednávku odoslanú kupujúcim sa vzťahujú ceny platné v deň odoslania objednávky. 

- kupujúci obdrží v zásielke platný doklad o nákupe - faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím a záručným listom.

 

Spôsob úhrady za objednaný tovar platba vopred cez bankový účet

 

Zrušenie kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu  do 24 hodín od doručenia objednávky. Môže tak urobiť písomne alebo telefonicky len v prípade,  pokiaľ ešte nebol objednaný tovar expedovaný kupujúcemu. V prípade stornovania objednávky už odoslaného záväzne objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť spôsobenú škodu.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou  osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

    

 

Reklamácie

- reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby, ktoré zistil kupujúci pri prebraní tovaru alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje  na poškodenie tovaru, spôsobeného zákazníkom nedodržaním doporučení o jeho používaní a ošetrovaní pri používaní tovaru, mechanickým poškodením tovaru, nesprávnym zaobchádzaním alebo inak spôsobeným poškodením produktu zo strany kupujúceho

- reklamáciu kupujúci oznamuje predávajúcemu písomne. Reklamovaný tovar zašle na vlastné náklady  kupujúci predávajúcemu. Reklamovaná zásielka zaslaná predávajúcemu na dobierku nebude prijatá, ani akceptovaná predávajúcim.

- reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

Spotrebiteľské zmluvy  a poučenie o práve na odstúpenie

- v prípade, kedy je predaj tovaru /resp. realizácia  predmetu jeho plnenia/ uskutočnený na základe  zmluvy uzatvorenej  pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku /elektronický obchod na internete/, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

- Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní písomne, alebo iným spôsobom, ktorý nevzbudí pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu  do 7 pracovných dní  odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania, poškodenia a musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť oboch zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim  je predávajúci povinný najneskôr do 15 pracovných dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar.

- zmluvu uzatvorenú na diaľku s kupujúcim možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom  

 

Ochrana osobných údajov:

     Kupujúci vyhlasuje, že súhlasi v zmysle ust. § 7 odst.1 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

     Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať  kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote l mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.